สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ระยะที่ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210325113154930

วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2564

            

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ระยะที่ 1) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วม ผ่านโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาทางด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการศึกษาชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ และภาวะผู้นำ โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 4. National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น   มีกำหนดการดำเนินการ เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาเกี่ยวกับบริบทการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 การเข้าร่วมการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน และกระบวนการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงปรับเปลี่ยนการดำเนินการ จากการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เป็นการเข้าร่วมการพัฒนาทางออนไลน์ ระยะที่ 3 การนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ระยะที่ 4 การติดตามและประเมินผล ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ฝ่ายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 50 คน

Scroll to Top