KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต

https://www.facebook.com/kkuthailand/posts/260927568830842/

 KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต

ชมรมและกิจกรรม ส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมในเชิงสร้างสรรค์ ค้นหาสิ่งชอบ ดึงศักยภาพในการทำงาน เป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Scroll to Top