มาแล้ว! รายละเอียด “แพทยฯ” “เภสัชฯ” ม.ขอนแก่น TCAS64 ทุกรอบ

สำนักข่าว: เด็กดี
URL:  https://www.dek-d.com/tcas/56558/
วันที่เผยแพร่: 17 พ.ย. 2563

สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครสนใจ “คณะแพทยศาสตร์” และ “คณะเภสัชศาสตร์” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างไหมคะ  วันนี้พี่แนนนี่มีรายละเอียดการรับสมัครของทั้ง 2 คณะใน TCAS64 ครบทั้ง 3 รอบมาฝากกันด้วยค่ะ ไปดูกันว่า ปีนี้จะเปิดรับสมัครในโครงการไหนบ้าง แต่ละโครงการจะกำหนดคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับสมัครอย่างไรบ้าง

การรับสมัคร “แพทยศาสตร์-เภสัชศาสตร์” ม.ขอนแก่น ปี 64

คณะแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 Portfolio  120 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 2 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่รับน้องๆ จากทุกภูมิภาค หรือต่างประเทศ (MDX) และโครงการที่รับน้องๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) ซึ่งทั้ง 2 โครงการกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมี

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT)
 • ผลการทดสอบ BMAT
 • Portfolio

รอบที่ 2 Quota  149 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 3 โครงการ โดยแบ่งเป็นโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) , โครงการลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน CPIRD (12 จังหวัด) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive  (12 จังหวัด)  โดยแต่ละโครงการกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมี

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เรียนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ผู้สมัคร และบิดา/มารดา มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่กำหนด (ยกเว้นโควตาพื้นที่)

รอบที่ 3 Admission  20 ที่นั่ง

เปิดรับผ่าน กสพท โดยผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (คลิก) สมัครสอบวิชาสามัฯญ 7 วิชา (คลิก) และเข้าสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา

รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก

คณะเภสัชศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ จะเปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ โดยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด  3 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio  110 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 4 กลุ่ม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ-กลุ่มรร.นานาชาติ/จบต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมี

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • GPA กลุ่มสาระวิชาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • Portfolio
 • หนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากคุณครู
 • ผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด – เฉพาะโครงการพิเศษนานาชาติ

รอบที่ 2 Quota 55 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ  โดยแต่ละหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมี

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA กลุ่มสาระวิชาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนสมรรถนะตามที่กำหนด
 • เรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด – เฉพาะโครงการพิเศษนานาชาติ

รอบที่ 3 Admission  15 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ โดยแต่ละหลักสูตรเปิดรับทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ เกณฑ์ Admission 2  ซึ่งแต่ละเกณฑ์กำหนดให้ผู้สมัครมีคะแนนต่างกันดังนี้

เกณฑ์ Admission 1

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • วิชาสามัญ 7 วิชา (กำหนดขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 20%)
 • PAT 2
 • ผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด – เฉพาะโครงการพิเศษนานาชาติ

เกณฑ์ Admission 2

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPAX + ONET + GAT + PAT 2
 • ผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด – เฉพาะโครงการพิเศษนานาชาติ

รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก

จากระเบียบการข้างต้นจะเห็นได้ ในรอบ Admission  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเกณฑ์ Admission 1 ผ่านระบบ Admission ปกติ ไม่ได้เข้าร่วมกับ กสพท   ในขณะที่คณะแพทยศาสตร์ รับผ่าน กสพท เท่านั้น

Scroll to Top