thainews.prd-ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล”

 

สำนักข่าว  :    thainews.prd.go.th

URL  :    https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/55822/?bid=1

วันที่เผยแพร่  :  26 Jan 2024 

Scroll to Top