muanchonthainews-สำนักบริการวิชาการ จับมือสมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย เตรียมความพร้อมหลักสูตรใหม่ สร้างเชฟผู้รังสรรค์ด้านอาหาร ฯ

สำนักบริการวิชาการ จับมือ สมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย เตรียมความพร้อมหลักสูตรใหม่ สร้างเชฟผู้รังสรรค์ด้านอาหาร เพื่อป้อนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

 

สำนัข่าว  :    muanchonthainews.com

 

URL  :      https://muanchonthainews.com/?p=6588

 

วันที่เผยแพร่  :  18  Nov 2023 

Scroll to Top