มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการสำนัก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

  1. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นความจำนงที่คณะวิชาที่ตนสังกัดอยู่ มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาพิเศษ 2562
  2. ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

2.1 นักศึกษาสามารถผัดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีก 6 เดือน รวมเป็น1ปี

 2.2 นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็น3งวด

  1. เพิ่มทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เป็นเงิน 75 ล้านบาท (ของมข. 45 ล้านบาท และ ของคณะ 30 ล้านบาท)
  2. เพิ่มทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นเงิน 25 ล้านบาท (ของมข. 15 ล้านบาท และ ของคณะ 10 ล้านบาท)
  3. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 % และประสานขอความร่วมมือในการลดค่าเช่าหอพักของเอกชน 10%
  4. ติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
  5. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศ ทั้ง4บริษัทให้เพิ่มบริการการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักศึกษาในราคาที่ถูกลง
  6. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ให้นักศึกษายืมเป็นเงิน 40 ล้านบาท (ของมข. 20 ล้านบาท และ ของคณะ 20 ล้านบาท)
  7. ประกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักศึกษาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท และเป็นค่าสินไหมทดแทนหากเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาท

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้จากประกาศของคณะต้นสังกัด และทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (คลิ๊ก)

 

Scroll to Top