ม.ขอนแก่น ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและรับมอบ เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากกระทรวงศึกษาธิการ

     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564  โดยคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 452/2565)      ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย  (พร้อมแนบท้ายประกาศ) ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์  ข้าราชการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรรจนี มหรรมานุเคราะห์
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมแข สุขประเสริฐ ข้าราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข