คณะมนุษย์ฯ เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา #ฟรี# “ภาษาคือกุญแจ:ความรู้ ไขประตูสู่โลกกว้าง”

__________ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live  โครงการภาษาเสวนา : ตะวันตกพบตะวันออก ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภาษาคือกุญแจ : ไขความรู้ ไขประตูสู่โลกกว้าง”  ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

__________วิทยากร โครงการภาษาเสวนา : ตะวันตกพบตะวันออก ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภาษาคือกุญแจ : ไขความรู้ ไขประตูสู่โลกกว้าง”  เป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์  อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย  และ ผศ.ดร.ธนนันท์ นุ่นวรรณา  พร้อมด้วย  MS. Thet Su Mon  มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง  และ อ.ขวัญข้าว สังขพันธานนท์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี อ.ดร.กับตพงศ์  จิตต์กล้า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ดำเนินรายการ

__________ขอเชิญชวนผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/husolc4   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัมพร รักหนองแซง E-mail: amporu@kku.ac.th โทร. 043-009700 ต่อ 45448  หรือ  คุณประภัสสร สวัสดี   e-mail: praphsa@kku.ac.th   โทร. 09 3308 9025

Scroll to Top