สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน

           สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดอบรมการทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐานสากล และการผลิตผ้าไหมอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพของผ้าไหมให้ได้มาตรฐานสากลและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมสุขกระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานโครงการจัดอบรม “การทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐานสากล และการผลิตผ้าไหมอัตลักษณ์ชุมชน” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมสุขกระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  เพื่อยกระดับคุณภาพของผ้าไหมให้ได้มาตรฐานสากลและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีนายนิคม  กลางหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็ํนเกียรติ
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ กล่าวเปิดโครงการในโอกาสนี้ว่า “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งหวังที่นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การจัดโครงการในครั้งนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้พื้นที่ ต.ท่ากระเสริมได้เป็นส่วนหนึ่งของ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่” ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับรองจากสภาหัตถกรรมโลก เพื่อสร้างคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”
                     กิจกรรมในการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมพุ่ง การเตรียมไหมเครือ การมัดหมี่ การแก้หมี่ การทอผ้าไหม รวมถึง การตรวจคุณภาพเพื่อให้ผ่านการรับรองตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมต่อไป
           หลังจากนั้น นายนิคม กลางหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือที่ได้มีมาอย่างยาวนานกับสำนักบริการวิชาการ และ ทางอบต.ท่ากระเสริมเองก็มีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอาชีพของกลุ่มหม่อนไหมในตำบลท่ากระเสริม เพื่อให้ร่วมกันผลักดันให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
Scroll to Top