อธิการบดี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564

                วันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

             การประชุมเริ่มต้นด้วยประธานแจ้งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 (จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564)  และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จากนั้นจะเป็นวาระเสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกองยุทธศาสตร์ ตามด้วยวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามลำดับ

ข่าว : นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย

ภาพ : นายบริพัตร ทาสี

Scroll to Top