อธิการบดี มข. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  รวมผู้บริหารทุกท่าน ทั้งในห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ได้ทำการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ(TQC) ครั้งที่ 4/2564

โดยเนื้อหาการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ การปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  อาทิ วางระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองโลก  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติและมีความสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก   รวมถึงหารือเรื่อง แนวทางการจัดเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(Ranking)  แผนการสัมมนาและวิเคราะห์หมวด3 ลูกค้า โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

ข่าว จิราพร ประทุมชัย

ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

Scroll to Top