ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้กำหนดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าตอบแบบประเมินในระบบประเมินออนไลน์ (ITA System) ของโครงการ นั้น

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/zcphmb หรือเข้าประเมินผ่านสแกน QR Code ด้านล่าง

     โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมิน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 และข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


QR Code ระบบประเมิน ITA System
หมายเหตุ : การระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในระบบเพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล

ITA

Scroll to Top