มข.ร่วมมือพันธมิตรทางวิชาการ เปิดเวทีระดับชาตินำเสนอผลงานศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นทางออกด้านการจัดการธุรกิจฝ่ากระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptivetechnology)

        วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสุนทร-อารยาอรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติประจำปี 2563 The National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) ขึ้น โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พันธมิตรทางวิชาการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธาน

        รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า จัดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติประจำปี 2563 The National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะเกิดการพัฒนาเครือข่ายและความเชื่อมโยงระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

        ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนในโลกธุรกิจหลัง COVID-19 (Reframing Business for the New Normal)”โดย รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการสถาบัน ไอเอ็มซี บรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจที่ตอบสนองโลกยุคใหม่”โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวว่า “ความก้าวหน้าในวงวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการบริหารธุรกิจแล้ว ยังอาจทำให้อาชีพ หรือสายงานบางอย่างในทางธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานในบางส่วนถูกจำกัดออกไป หรือหายไปจาก สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักธุรกิจในปัจจุบันต้องเรียนรู้ให้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้ การจัดประชุมทางวิชาการ จึงถือได้ว่าเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นักวิชาการ นักธุรกิจและนักศึกษาได้รับฟังปาฐกถาการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้และรูปแบบธุรกิจใหม่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptivetechnology) อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการดำเนินการธุรกิจและการการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จต่อไป”

        สำหรับการประชุมวิชาการฯ นี้มีผู้เข้าร่วมงานประชุม กว่า 200 คนประกอบด้วยผู้เข้าฟังบรรยายและผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากหลายสถาบัน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่นำเสนอบทความจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ กว่า 20 บทความ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการสถาบัน ไอเอ็มซี

       จากการเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล Best Paper Award โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลคือ ผลงานศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” โดยกระบวนการสุนทรียสาธกกรณีศึกษา บริษัท ไทยพิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้นำเสนอคือ นางสาวสุวิภา พินิจการวัฒน์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล ซึ่งผลงานนี้เป็นการศึกษาโดยการประยุกต์กระบวนการสุนทรียสาธกเพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกด้านความสุขและความประทับใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข ในโอกาสนี้ รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มอบรางวัลใบประกาศเกียรติผลงาน Best Paper Award ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล

นางสาวสุวิภา พินิจการวัฒน์กุล เข้ารับรางวัล Best Paper Award จาก รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลคือ ผลงานศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง”

ข่าว-ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ขอบคุณ ภาพและข้อมูล วีระชัย อุสูงเนิน / สโรชา อ้องแสนคำ


Scroll to Top