พิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนในการเป็นข้าราชการที่ดี

524

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล ภริยา และคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/27020/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

วัชรา น้อยชมภู : บรรยาย/ข่าว  ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ /ภาพ