มข. อันดับ 5 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2024

SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2024 (Scimago Institutions Rankings 2024) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting  มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 21 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
  สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 9,054 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

  ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and  Accounting เป็นดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kku.world/oo746

 อันดับ1 (578)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
 อันดับ2 (587)มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
  อันดับ3 (832) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
  อันดับ4 (995) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (National Institute of Development Administration)
  *อันดับ5 (1052)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
  อันดับ6 (1084) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
 อันดับ7 (1169)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
  อันดับ8 (1287) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
  อันดับ9 (1291) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)
  อันดับ10 (1322) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
  อันดับ11 (1544) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
  อันดับ12 (1773) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok)
  อันดับ13 (1838) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University)
  อันดับ14 (1864) มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
  อันดับ15 (2141) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
  อันดับ16 (2401) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Mahasarakham University)
  อันดับ17 (2421) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)
อันดับ18 (2425) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
  อันดับ19 (2509) มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)
  อันดับ20 (2585) มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
  อันดับ21 (2590) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
Scroll to Top