COLA KKU บ่มเพาะ นศ. พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ใน โครงการ COLA Student Exchange Program 2024

โครงการ COLA KKU-BU Student Exchange Program 2024 ครั้งที่ 2 ระหว่าง COLA KKU และ University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ COLA คัดเลือกนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2 สัปดาห์ที่เมืองบาเกียว ร่วมกับนักศึกษา BU เป็นความร่วมมือแบบ Reciprocal เป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองอาเซียน การเปิดโลกทัศน์สู่สากล และความเป็นนานาชาติ
ในวันที่ 20 เมษายน 2567 CLLA KKU นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ COLA Student Exchange Program 2024 เพื่อบ่มเพาะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมคารวะท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่อาวุโส สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์สู่ฟิลิปปินส์ในมิติประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ในฐานะเพื่อนมิตรกับประเทศไทยที่ร่วมกันก่อตั้งประชาคมอาเซียน โครงการนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ COLA ในการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันและสามารถดำรงชีวิตได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญของนักศึกษาในการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษานานาชาติในอนาคตด้วย
โครงการ COLA KKU-BU Student Exchange Program เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2566 ภายหลังจากที่ COLA KKU และ University of Baguio (UB) ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหลังจากการ MOU ในคราวนั้น ทั้งสองหน่วยงานได้มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือมาเป็นระยะ อาทิ
-เดือนมีนาคม 2566 UB ส่งทีมวิทยากรมาจัด English Camp ให้แก่ นศ. COLA
-เดือนเมษายน 2566 COLA ส่ง นศ. 10 คน ไปฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 4 เดือนที่เมืองบาเกียว โดยการดูแลของ UB
-เดือนกรกฎาคม 2566 UB ส่ง นศ. มาฝึกประสบการณ์และแลกเปลี่ยนที่ COLA (พร้อมเก็บหน่วยกิต)
-เดือนเมษายน 2567 COLA ส่ง นศ. 10 คน ไปแลกเปลี่ยนที่ UB ระยะเวลา 2 สัปดาห์
-ในเดือนมิถุนายน 2567 UB จะส่ง นศ. ไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ COLA ระยะเวลา 2 เดือน
และในเดือนธันวาคม 2567 COLA มีแผนจะส่ง นศ. มาฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ที่บาเกียว

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top