มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สถาปัตย์ มข.จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารคณะ ทิศทางเป้าหมายของคณะ แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า เครือข่ายภาคี

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารคณะ ทิศทางเป้าหมายของคณะ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า เครือข่ายภาคี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ การหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หาแนวทางร่วมกันในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx300 ได้รับทราบสถานภาพปัจจุบัน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และนำมากำหนดแนวทางในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้  ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ทำให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ เกิดการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice) เพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศในระดับสากล  โดยแบ่งกิจกรรมจัดเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 กิจกรรม  Co-creation ร่วมกัน รังสรรค์ ฟังเสียง (น้องพี่สถาปัตย์และเครือข่าย ภาคี คู่ความร่วมมือ)  ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศิษย์เก่าและเครือข่ายภาคี (ช่วงเช้า) ณ อาคารห้องประชุม 1113 และ ตัวแทนนักศึกษา (ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสายอำนวยการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

ช่วงที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

 

โดยทั้ง 3 กิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและผ่อนคลาย มีการใช้เครื่องมือ Word Cloud ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx300 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล  : กตัญชลี ประนม
ภาพ : จักริน เงินทอง

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top