มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 17” โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน รวมถึง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยระบุว่า ในนามสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านการพัฒนาพลเมือง (Smart People) ซึ่งการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ลงลึกถึงระดับโรงเรียน ผ่านการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนจริง เชื่อมโยงระหว่างระบบผลิตครูและระบบครูประจำการ และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

“ผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาพลเมืองผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน ด้วยนวัตกรรม TLSOA รวมถึงการจัดงานเปิดชั้นเรียนระดับชาติ 17 ปีที่ผ่านมา จะเป็นฐานให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาไปอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นฐานของความร่วมมือกับจังหวัดในการไปสู่ขอนแก่นโมเดลต่อไป และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ หรือ National Open Class ครั้งที่ 17”

จากนั้น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้กล่าวรายงานว่า การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24  มีนาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน, ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมคณิตศาสตรศึกษา, มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด,มูลนิธิพุทธรักษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำหรับคำว่า Open Class ในภาษาไทยใช้คำว่า “เปิดชั้นเรียน” เป็นกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนอย่างยั่งยืน โดยแรกเริ่มได้มีการนำเอานวัตกรรม Lesson Study หรือ “การศึกษาชั้นเรียน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมร่วมกับโครงการ APEC Lesson Study ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจ มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทชั้นเรียนของประเทศไทย จนเกิดเป็น “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach -TLSOA)” และกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

“การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่เพียงครูผู้สอนขับเคลื่อนชั้นเรียนเอง แต่ทั้งผู้อำนวยการ ครูจากกลุ่มสาระวิชาหรือระดับชั้นอื่น ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรส่วนอื่นสามารถร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ โดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน พัฒนาการใช้ห้องเรียนจริง เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากรทุกระดับเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับแนวคิดของนักเรียน และเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การผลิต Smart people อันเป็นรากฐานสำคัญของ Smart city”

ขณะที่ ท่านยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนจังหวัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการทำงานเชิงวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนมาอย่างยาวนาน และได้เห็นความพยายามที่สถาบันฯ มข. ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขยายผลโมเดลเชิงนวัตกรรม TLSOA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดขอนแก่น และมีโรงเรียนจำนวน 52 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 – 5 เข้าร่วมมาตลอด

“การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เมืองขอนแก่นมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีผู้คนรู้จัก สนใจ และเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นอย่างมากมาย ต้องประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถาบันฯ มข. และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทั้งหมด เราจะสามารถขับเคลื่อนร่วมกันในฐานะ Smart city เพื่อเพิ่มคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนาขยายผลกับเครือข่าย และสร้างความยั่งยืนทางการศึกษา”

สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคคลที่สนใจจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยที่เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย  การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ การเสวนาจากทีมการศึกษาชั้นเรียน และสารคดี 20 ปี เส้นทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม TLSOA พร้อมกับนิทรรศการของโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชั้นเรียนให้ได้รับชมอีกด้วย

ด้านคุณครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตัวแทนผู้เข้าร่วมการเปิดเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ระบุว่า ทราบข่าว้ดี่ยวกับโครงการนี้ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์จึงสนใจและตัดสินใจเข้าร่วม โดยหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ด้านการสร้างชั้นเรียนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดได้มากกว่าขั้นตอนที่ครูเป็นผู้สอน นักเรียนเป็นผู้รับข้อมูลตามวิถีเดิม ขณะเดียวกันยังสนใจเกี่ยวกับการนำ Generate AI อย่าง Chat GPT มาเป็นผู้ช่วยสร้างชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้

ทั้งนี้ การเปิดชั้นเรียนระดับชาติในครั้งนี้ ทีมผู้จัดได้ตระหนึกถึงการพลิกโฉมทางดิจิทัล (Digital Disruption) ในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมด้านการศึกษา จึงเตรียมการดำเนินงานในรูปแบบ Hybrid ทั้ง on-site ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ online บนเว็บไซต์ www.openclassthailand.com โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

ข่าว / ภาพ : ผานิต ฆาตนาค

KKU and the 17th National Open Class, with an aim to develop the whole educational system and make Khon Kaen as a Smart City

https://www.kku.ac.th/?p=17670&preview=true

 

Scroll to Top