ศึกษาศาสตร์จัดอบรม DQ สำหรับครูปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมมุ่งเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม . “ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) สำหรับครู” มี ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร อบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) สำหรับครู” มีเป้าหมายให้นักศึกษาวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสังคม มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลรวมถึงการอยู่ในสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น และมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดสู่คนรอบข้างและศิษย์ได้ในอนาคต