สกสว. จับมือ ทีมนักวิจัย มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” มุ่งขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย และผู้แทนหน่วยงานรับงบประมาณ เข้าร่วมในการประชุม จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์กลไกการทำงาน และอุปสรรคปัญหาของกระบวนการบริหารงบประมาณของ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของหน่วยรับงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐานของ ววน. ตามกลไกการทำงานแบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ กล่าวว่า “ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนักวิจัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารงบประมาณร่วมกัน”

และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่ระบบการจัดสรร และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการหุ้นส่วนร่วม โดยมีหน่วยรับงบประมาณร่วมปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนได้ว่าการจัดสรรเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “การบริหารงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ของ ววน.” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. และ “การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” โดย คุณศยามน ไชยปุรณะ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ในหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐานของ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) อีกด้วย

 

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Scroll to Top