U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข.

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การพัฒนาผ้าขาวม้ากลิ่นหอมบ้านโนนชัย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน และเทคนิคการย้อมสีจากธรรมชาติ”

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการขายให้แก่ชุมชน”

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อช่วยลดการทิ้งกล้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “โครงการอบรมเย็บกระเป๋าจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน”

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านเปาะ”

ายงานพิเศษ : คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม ‘การย้อมสีธรรมชาติ’ จากวัสดุธรรมชาติเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนป่ามะนาว จ.ขอนแก่น

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น”

Scroll to Top