Tianyou Railway Institute SWJTU

today.line-วิศวะฯมข.เดินหน้าหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ส่งนักศึกษาเรียนรู้/ฝึกงานที่ Southwest Jiaotong University

muanchonthainews-วิศวะฯ มข.นำร่องรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรก (High Speed Train)

Scroll to Top