Social Devotion

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ท่าคันโท สร้าง “ท่าคันโทโมเดล” บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือ พชอ.บ้านแฮด แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันทั้งอำเภอ

Scroll to Top