PM 2.5

หลายภาคส่วนร่วมประชุมพิจารณาร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top