การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project