OV-RDT

นักวิจัย มข. ต่อยอดงานวิจัยท้าทายไทย:ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ พัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือ ช่วยเก็บข้อมูลจากชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ สคร.7 จัดฝึกอบรมการใช้ OV-RDT มุ่งขยายผลตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะครอบคลุมพื้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top