MDKKU-VR RUN 2020

ภาพข่าว: สปอร์ตออนเพจ: ขอนแก่นจัดวิ่ง(กรอบบ่าย)

คณะแพทยศาสตร์ มข. ปรับรูปแบบวิ่งวันศรีนครินทร์ฯ เป็นเวอร์ช่วล รัน “แล่นนำกัน ปันสุขผู้ป่วย” (มีคลิป)

Scroll to Top