IRDTP for ASEAN

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class)

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ครูผู้สอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา

Scroll to Top