คอลัมน์: Good life: ‘การตายดี’ สิทธิที่ทุกคนต้องเข้าถึง