Future Global Citizens

mgronline-วิศวะฯมข.เดินหน้าหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ส่งนักศึกษาเรียนรู้/ฝึกงานที่ Southwest Jiaotong University

banmuang-วิศวะฯ มข.นำร่องส่งนักศึกษาเรียนรู้รถไฟความเร็วสูงรุ่นแรก

Scroll to Top