โครงการ “ยกระดับเกษตรกรอำเภอกระบวนสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Fammer)”

สมาร์ทฟาร์มกระนวนปลูกผักผ่านแอปฯ (กรอบบ่าย)

Scroll to Top