อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ GenAI for Innovative Officers and Educators

    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ GenAI for Innovative Officers and Educators Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต Read More »

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์

     ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลั

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ Read More »

Scroll to Top