eventesan-สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น