สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

eventesan-สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับผู้แทนกรรมการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการเยี่ยมชมการจัดสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ฯ มข. หนุนศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครู เร่งแผนพัฒนาสถานศึกษา

Scroll to Top