ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทย์ ฯ มข.จัด “KVAC 2023” ประชุมวิชาการนานาชาติ ดันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์

PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา

Scroll to Top