CliNaP-M

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับห้องปฏิบัติการฟีโนมฯ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill & Reskill หัวข้อ Foodomics ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วประเทศ !