มข. Workshop Generative AI หนุนบุคลากรสร้างผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อกระบวนการเรียนรู้ยุคดิจิทัล