ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวข้นคนเข้ม : ต้อนรับ

innews-ม.ข.ต้อนรับ17 นักศึกษาจีนร่วมทำกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

innwhy-มข. ต้อนรับ นศ.จีน

siamrath-มข. ต้อนรับ นศ.จีน

Scroll to Top