นศ. KKBS กวาดรางวัลจากเวทีนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน