talknewsonline-ความก้าวหน้าทางการแพทยเป็นเลิศในภาคอีสาน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI reaccreditation ครั้งที่ 2 แล้ว