ขอนแก่นโมเดล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหนังสือขอนแก่นโมเดลแก่ผู้นำรัฐบาล