การพัฒนาการผลิตโปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

สยปพ. ม.ขอนแก่น รุก! ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แมลง, Innovation, Novel Food

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2563

“ครม.”เห็นชอบ 3 โครงการฟื้นศก. 2 พันลบ. เน้นยกระดับผลผลิตเกษตร-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Scroll to Top