ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

อบรมเชิงปฏิบัติการ GenAI for Innovative Officers and Educators

23 พฤษภาคม @ 8:30 น. - 16:30 น.

 

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ GenAI for Innovative Officers and Educators สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิทยากรโดย
1) ดร.ศิรินุช ศรารัชต์
-Education Business Director SAP Thailand
– Co-Director Global Academic Program – Siam University
2) ศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
– หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– กรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาฝ่ายยุทธ์ศาสตร์ภาครัฐ

3)อ.พจนารถ พุทธพฤกษ์
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
– Microsoft Office User Specialist (MOUS) Master
– ผู้เชี่ยวชาญอบรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://kku.world/hivnb
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิริพร ทองป้อง ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขภายใน 48028 อีเมล์ tosirip@kku.ac.th

Scroll to Top