ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

Scroll to Top