ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรมการจัดทำข้อมูลลดก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กร ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ประจำปี 2565

COLA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและดำเนินการอย่างไร” ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี

นศ. COLA ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านเข้ารอบ Preliminary Round ในการแข่งขัน The First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Digital Transformation 2022 เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อัพเดทการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  เจาะลึก PDPA ในงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Transformation 2022 

Scroll to Top