ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

COLA หารือ SC KKU ปั้นหลักสูตร “ตรีควบโท” Life Long Education บูรณาการข้ามศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารภาครัฐให้กับผู้เรียน

COLA มข. ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย” สร้างความเข้าใจด้านการเมืองและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยให้แก่เจ้าหน้าที่กงสุลจีน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566”

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill การ Check List ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อลดข้อบกพร่องในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 7

Scroll to Top