People

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จัดพิธีเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 หวังลดช่องว่าง นโยบายการศึกษา กับ การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เผยเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ปฏิรูปการศึกษาไทย

Scroll to Top