รายการ Leader Talk

Leader Talk EP6 อธิการมข. เผยแผนการประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิระยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผย …

Leader Talk EP6 อธิการมข. เผยแผนการประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้ Read More »

Leader Talk : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาคณบดี

8 Leader Talk : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาคณบ …

Leader Talk : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาคณบดี Read More »

การเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารบุคคล

การเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยข …

การเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารบุคคล Read More »

มข. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาในภาวะการเกิดอุทกภัย

มข. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาในภาว …

มข. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาในภาวะการเกิดอุทกภัย Read More »

Leader Talk EP 2 : กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิ …

Leader Talk EP 2 : กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Leader Talk : ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2565 มีผลภาคการศึกษานี้ ทุกชั้นปี

Leader Talk “ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2 …

Leader Talk : ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2565 มีผลภาคการศึกษานี้ ทุกชั้นปี Read More »

KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนยุคใหม่

KKU Transformation ตอน KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อส …

KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนยุคใหม่ Read More »

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั่งยืน

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั …

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั่งยืน Read More »

Scroll to Top