คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต

Scroll to Top