อุดมชัย สุพรรณวงศ์

บุคลากร มข.ระดมปลูกป่าสร้างสวนราชพฤกษ์ริมบึงสีฐาน เพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนวยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) 

คณะแพทยศาสตร์ มข.ยกระดับการบริหารจัดการยุคใหม่เปิดหน่วยบริการ MDKKU Service เพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ

Scroll to Top